PRIVACYVERKLARING
Verwerking persoonsgegevens

Autobedrijf Van Der Linden
Hogeweg 199
9040 Gent
09 251 19 89
www.autobedrijfvanderlinden.be
info@autobedrijfvanderlinden.be

Autobedrijf Van Der Linden hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respect voor uw privacy.

In deze Privacyverklaring geven we transparante informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met deze gegevens. Autobedrijf Van Der Linden houdt zich hiermee aan de wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘GDPR’) of AVG.

Welke gegevens houden we bij?
uw naam en adres
telefoonnummer
e-mailadres
het chassisnummer  van uw voertuig
kentekennummer van uw voertuig

Wat is de bedoeling?

 • Uw persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring; zo hebben we bv uw chassisnummer nodig om die in te voeren bij CARPASS.
 • Verwerking van de persoonsgegevens beperken tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt: zo is uw telefoonnummer handig om te bezitten zodat we u kunnen verwittigen wanneer het voertuig hersteld is.
 • We vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens: zo zijn we zeker dat u akkoord gaat met onze manier van verwerken.
 • Technische en organisatorische maatregelen te nemen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt (bv CARPASS)
 • Dat u op de hoogte bent van uw rechten over uw persoonsgegevens
  Als autobedrijf zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
  Autobedrijf Van Der Linden
  Hogeweg 199
  9040 Gent
  09 251 19 89

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om onze diensten en goederen te kunnen verkopen, te leveren, opdrachten uit te voeren op uw verzoek  (uitvoering overeenkomst),…
 • Onze benodigde wisselstukken te kunnen bestellen voor uw type voertuig
 • Voor het eventueelversturen van nieuwsbrieven, offertes, het aankondigen van opendeurdagen en ander nieuws,…
 • Het bijhouden van onze boekhouding (wettelijke verplichting)
 • Om aan de wettelijke verplichting te voldoen inzake carpass, btw-registers…
 • Om je als klant op de hoogte te brengen van een uitgevoerde herstelling, afspraken te maken over een bijkomend probleem aan uw voertuig, om u te laten weten dat je voertuig geleverd is, enz…
 • Kortom: we gebruiken uw gegevens om ons werk uit te voeren op een goede en georganiseerde manier zodat u een tevreden klant blijft!

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen en verkopen die nooit aan derden voor marketingdoeleinden!

Op onze website(s) gebruiken we ook cookies. Meer informatie hierover vindt u in onze cookie policy op onze website.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doelen.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
 • Jet verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, carpass, …);
 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Met betrokken partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Autobedrijf Van Der Linden bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, of dan de wet vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 10 jaar bij na het laatste gebruik.

Beveiliging van de gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:

 • Alle personen die namens Autobedrijf Van Der Linden van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten over uw gegevens

U hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben.

Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u best contact met ons kan opnemen.

Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan u (of in uw directe opdracht aan een andere partij). Wij kunnen u vragen om je zich legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan deze verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
02 274 48 00